Logo_center

Logo 3

Jazyk stránek

Czech Arabic Armenian Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) Danish Dutch English Finnish French German Greek Hindi Hungarian Italian Norwegian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Turkish Vietnamese

Logo_center

Oprávnění rybářské stráže

Oprávnění rybářské stráže

a)kontrolovat

1.osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,

2.osobámlovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí,obsah rybářské loďky,nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, zhlediska dodržení rybářského práva,

3.osobylovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolenípříslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zdavlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci selektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnoupoužitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,

4.užíváníjezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediskadodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářskéhopráva,

5.způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;

b)  požadovat

1.od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání jejítotožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,

2.od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,

3.součinnost,popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie,nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;

c)  zadržet

1.povolenkuk lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímtozákonem, a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdopovolenku vydal,

2.úlovek, rybářské nářadínebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, neboz jehož spáchání je důvodně podezřelá;

d)  vstupovat

napozemky, stavby,jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti svýkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném, aužívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;

e)  ukládat

a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona opřestupcích.

 

              Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna

      a)  nosit služební odznak na viditelném místě,

      b)  prokazovat se průkazem rybářské stráže,

      c)  kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,

      d)  zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,

      e)  oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému  obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a  krajiny nebo Policii České republiky.

Nemáte právo na psaní komentářů