Logo_center

Logo 3

Jazyk stránek

Czech Arabic Armenian Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) Danish Dutch English Finnish French German Greek Hindi Hungarian Italian Norwegian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Turkish Vietnamese

Logo_center

Ustanovení (zrušení) rybářské stráže

Zodpovědný útvar:

Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Základní informace k životní situaci

Na základě ustanovení § 14 zákona o rybářství je uživatel rybářského revíru povinen a rybníkář (subjekt hospodařící na rybochovném zařízení) oprávněn navrhnout rybářskou stráž (dále též "RS").

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Uživatel rybářského revíru nebo majitel rybníka, případně subjekt hospodařící na jiném rybochovném zařízení.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Navrhovanou osobou musí být osoba, která:

 • je starší 21 let,
 • nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin,
 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je zdravotně způsobilá pro výkon funkce RS,
 • prokázala znalost práv a povinností RS,
 • složila předepsaný slib.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti u správního orgánu s doložením oprávnění jako navrhujícího subjektu a předložením návrhu s náležitostmi dle bodu 10. Součástí žádosti je i stanovení rozsahu působnosti.

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný dle trvalého bydliště navrhované osoby.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zpravidla se jedná o odbor životního prostředí.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K návrhu je třeba doložit doklady navrhované osoby (ve smyslu bodu 6):

 • občanský průkaz,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů,
 • doklad o zdravotní způsobilosti,
 • doklad o odborné způsobilosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Na vlastní ustanovení RS nejsou poplatky stanoveny, hradí se pouze poplatek za vydání výpisu z Rejstříku trestů, a to formou kolkové známky, jejíž hodnota činí 50 Kč a dále poplatek za vydání dokladu o zdravotní způsobilosti (dle volné úvahy lékaře).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ustanovování, odvolávání ani změna rozsahu kompetencí neprobíhá v rámci správního řízení; lhůty nejsou stanoveny. Řídí se však obvyklými lhůtami dle správního řádu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné sankce nemohou být uplatněny. Jedinou výjimkou je případ, kdy uživatel rybářského revíru nenavrhne RS, v tom případě se bude jednat o přestupek či správní delikt.

Nejčastější dotazy

Musí se RS prokazovat služebním průkazem? 
Ano, ale jen, aby byla zřejmá shoda čísla na odznaku a průkazu.

Může RS kontrolovat i na jiném revíru, než pro který byla ustanovena? 
Ne, RS na jiném revíru kontrolovat nemůže, ale může podat oznámení příslušnému orgánu podle charakteru zjištěné skutečnosti.

Může RS použít zbraně? 
Ano, ale to jen za stavu krajní nouze či nezbytně nutné obrany.

Má RS na rybníce stejná práva jako na revíru? 
Ano, na rybníce má RS stejná práva jako na revíru.

Další informace

Obraťte se na:

 • členy rybářských sdružení ČR,
 • organizační složky rybářských svazů,
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 • krajské úřady.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20.6.2006

Popis byl naposledy aktualizován

20.6.2006

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Při změně trvalého bydliště, ztráty trestní bezúhonnosti či zdravotní způsobilosti RS je nutné oznámit tuto skutečnost do 30 dnů úřadu, u kterého je RS registrovaná.

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje:

Nemáte právo na psaní komentářů