Logo_center

Logo 3

Jazyk stránek

Czech Arabic Armenian Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) Danish Dutch English Finnish French German Greek Hindi Hungarian Italian Norwegian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Turkish Vietnamese

Logo_center

Stanovy ČRS schválené XV. sněmem ČRS

Stanovy Českého rybářského svazu, z. s.

                                 Část I.

                                   §1

                            Základní ustanovení

   1) Český rybářský svaz, z. s. (dále jen "Svaz" nebo "ČRS") je samosprávný a
      dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
      v platném znění.

   2) Svaz má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou činnost v souladu
      s těmito Stanovami a obecně platnými právními předpisy.

   3) Sídlem hlavního spolku Svazu je Praha 10 - Vinohrady, Nad Olšinami 282/31.

   4) Spolek vystupuje pod názvem Český rybářský svaz, z. s.. Jeho
       pobočné spolky vystupují pod názvy:
        - Ceský rybářský svaz, z. s., územní svaz
        - Ceský rybářský svaz, z. s., místní organizace

   5) ČRS jako celek, místní organizace a územní svazy jsou svéprávné a mají vlastní
      právní osobnost. Mohou v piném rozsahu nabývat práva a závazky, pokud to není
      v rozporu s posláním Svazu a obecně závaznými právními předpisy.

   6) Stanovy Svazu upravují poslání Svazu, členství ve Svazu, práva a povinnosti jeho
      členů, kárná opatření, strukturu a orgány Svazu a zásady hospodaření Svazu.

   7) Jednací řád Svazu upravuje zejména způsob a formu jednání a rozhodování orgánů
      Svazu a pobočných spolků, volby a doplňování volených orgánů Svazu a pobočných
      spolků.


                                   §2

                     Poslání svazu a předmět hlavní činnosti

Posláním svazu je zejména:

   1) Výkon rybářství ve smyslu zákona o rybářství, tj. chov, zušlechťování, ochrana a lov
      ryb, popřípadě vodních organismů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva.

   2) Provozování akvakultury, ochrana přírody, čistoty vod, životního prostředí, propagace
      rybářství a ochrany přírody ve veřejnosti.

   3) Aktivní účast na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu,
      ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí.

4) Vytváření podmínek pro zapojení osob se zdravotním postižením do činnosti Svazu.

5) Rozvíjení a popularizování rybářského sportu, organizace rybářských soutěží a účast
  v nich na všech úrovních.

6) Spolupráce s českými i zahraničními institucemi, organizacemi a orgány, jejichž
  činnost se dotýká rybářství, rybářského sportu, ochrany přírody a životního prostředí.

7) Vytváření podmínek pro činnost pobočných spolků a členů svazu. Za tím účelem:

  - ctít historii a tradice v rybářství a vést členy k jejich respektování a rozvíjení,
  - poskytovat metodickou pomoc, vydávat odborné publikace a časopisy, výukové a
    informační materiály a zajišťovat jejich distribuci, organizovat odborné kursy,
    školení, zkoušky,
  - poskytovat služby včetně nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a
    pro zarybňování rybářských revírů,
  - využívat získané dotační prostředky.

8) Svaz i jeho pobočné spolky realizují své poslání i jako veřejně prospěšné. K zajištění
  svého poslání mohou vykonávat obchodní činnost a podpůrné služby v souladu s
  právními předpisy.

Posláním svazu je zajistit realizaci činností, které spolu vzájemně souvisejí, jsou
systematicky propojené a tvoří předmět jeho hlavní činnosti.

                    §3

                  Členství

1) Členové svazu jsou řádní, čestní a přispívající. Dokladem řádného a čestného členství
  je platný členský průkaz.

2) Řádní členové jsou:
  - dospělí (starší 18 let),
  - mládež (15 — 18 let),
  - děti (od začátku povinné školní docházky do 15 let).

3) O přijetí za:
  a) řádného člena rozhoduje výbor místní organizace,
  b) přispívajícího člena výbor místní organizace, výbor územního svazu nebo
    Republiková rada,
  c) čestného člena místní organizace výbor místní organizace,
    čestného člena územního svazu výbor územního svazu,
    čestného člena CRS Republiková rada,

4) Členský příspěvek se skládá:
  a) z jednorázového vstupního peněžního příspěvku (zápisné),
  b) pravidelného peněžního příspěvku,

  c) z pracovního ročního příspěvku, který je možné nahradit finančně (§ 4 odst. 2,
    písm. d, věta před středníkem),
  d) z úplaty za vydanou povolenku k lovu, stanovenou uživatelem revíru,
  e) z mimořádného členského příspěvku schvalovaného Republikovým sněmem.

  Ustanovení § 3 odst. 4, písm. c) se nevztahuje na děti do 15-ti let.

5) Chce-li si člen zachovat pouze prosté členství, je povinen zaplatit části členského
  příspěvku uvedené v § 3 odst. 4 písm. b/ a e/.

6) Člen může být organizován pouze v jedné místní organizaci, zpravidla nejblíže místu
  trvalého bydliště.

7) Členství zaniká:
  a) vystoupením,
  b) zrušením členství pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku podle 3
   odst. 4 písm. b) do konce dubna příslušného roku
  c) vyloučením,
  d) smrtí.

8) Odejmout čestné členství může ten orgán, který čestného člena přijal.

9) Za člena CRS nesmí být přijat ten, kdo byl v uplynulých dvou letech ze Svazu
  vyloučen; rovněž i ten, proti němuž bylo zahájeno před ukončením členství kárné
  řízení.


                  §4

             Práva a povinnosti členů


1) Člen má tato práva:
  a) zúčastňovat se jednání členské schůze,
  b) hlasovat na členské schůzi,
  c) volit a být volen do všech orgánů Svazu,
  d) po vydání povolenky se účastnit sportovního rybolovu. Vyloučenému členovi
    nesmí být výkon práva rybolovu po dobu dvou let umožněn.
  e) účastnit se ostatních činností Svazu,
  f) obracet se na orgány Svazu se svými podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi,
  g) odvolat se proti rozhodnutí orgánů Svazu v rámci kárného řízení.

    Podrobnosti stanoví Jednací řád.

2) Člen má tyto základní povinnosti:
  a) dodržovat Stanovy CRS, Jednací řád CRS, obecně závazné právní předpisy o
    rybářství a ochraně přírody, bližší podmínky výkonu rybářského práva (rybářské
    řády) a pinit rozhodnutí orgánů Svazu,
  b) platit členské příspěvky ve stanoveném termínu,
  c) do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu vracet řádně vypiněný oddíl II.
    povolenky k lovu uživateli rybářského revíru, který povolenku vydal,

  d) osobní účastí se podílet na činnosti místní organizace Svazu nebo některé
    z organizačních jednotek Svazu; zúčastňovat se rybářského školení,
  e) chránit majetek Svazu,
  f) vystříhat se všeho, co by poškodilo dobré jméno Svazu a jeho organizačních
    jednotek a narušovalo rybářskou etiku, vzájemný respekt ve vztazích mezi rybáři a
    rybářskými organizacemi.

Ustanovení odst. 1, písm. b, c se nevztahuje na děti a mládež.
Ustanovení odst. 1, písm. d, a odst. 2 písm. d se nevztahuje na přispívající členy.
Ustanovení odst. 1, písm. b, c, a odst. 2, písm. b, d, se nevztahuje na přispívající a čestné
členy.


                    §5

                 Kárná opatření

1) Za zaviněné nespinění členských povinností může být řádným členům uloženo kárným
  orgánem některé z těchto kárných opatření:
  a) důtka,
  b)
   ba) dočasné odnětí povolenky k rybolovu,
   bb) odnětí povolenky k rybolovu,
   bc) nevydání povolenky k rybolovu až na 2 roky,
   Případy bb) a bc) lze kombinovat.
  c) odnětí svazových vyznamenání,
  d) vyloučení z CRS.

2) Kárný orgán může umožnit kárné opatření uvedené v odstavci ba) a bb) nahradit
  výkonem práce či naturálním piněním, jejichž rozsah určí. Je vyloučeno nahradit toto
  opatření finančním piněním. Volbu způsobu výkonu tohoto opatření má člen.

3) Vedle vyloučení z CRS lze uložit nevydání nebo dočasné odnětí povolenky
  k rybolovu.

4) Při rozhodování o kárném opatření bere kárný orgán v úvahu charakter porušení
  členských povinností, zda se ho člen dopustil úmyslně či z nedbalosti. Přihlédne také
  k dosavadnímu průběhu členství toho, kdo se porušení povinností dopustil.

5) Kárné opatření nelze uložit, uplynula-li od porušení povinností členem doba 1 roku.

6) O uložení kárného opatření svému členu rozhoduje v prvním stupni dozorčí komise
  místní organizace. Jde-li o přestupek člena dozorčí komise místní organizace,
  rozhoduje o kárném opatření v prvním stupni územní dozorčí komise. Jejich
  rozhodnutí, vyjma uložení kárného opatření vyloučení z CRS, nemá odkladný účinek,
  ledaže by o odkladu vykonatelnosti dozorčí komise rozhodla.

7) Proti rozhodnutí kárného orgánu 1. stupně může člen — účastník kárného řízení -
  podat odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů od doručení rozhodnutí u dozorčí
  komise místní organizace. Odvolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné.

8) O odvolání proti rozhodnutí kárného orgánu 1. stupně rozhoduje výbor místní
  organizace. Jde-li o rozhodnutí územní dozorčí komise podle § 5 odst. 6, rozhoduje o
  odvolání výbor územního svazu. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu není odvolání
  přípustné.

9) Pravomocné rozhodnutí o uložení kárného opatření vyloučení z ČRS vždy přezkoumá
  dozorčí komise územního svazu.

10) Zásady a průběh kárného řízení stanoví Jednací řád ČRS.

                 ČÁST II.

                  §6

             Struktura a orgány svazu

1) Členové Svazu se sdružují v místních organizacích.

2) Členská schůze volí členy výboru místní organizace (případně předsedu), členy její
  dozorčí komise, delegáty na územní konferenci a navrhuje delegáty do republikového
  sněmu.

3) Územní konference volí členy výboru, předsedu územního svazu a členy územní
  dozorčí komise, svého zástupce do republikové rady a republikové dozorčí rady a
  delegáty do republikového sněmu.

4) Vrcholným orgánem Svazu je Republikový sněm, který tvoří delegáti zvolení na
  konferencích územních svazů a členové Republikové rady.

5) Republikový sněm vyhlašuje Republikovou radu a Republikovou dozorčí radu a volí
  předsedu Svazu.

6) Orgány Svazu vykonávají svou působnost v rozsahu určeném Stanovami. Jednání
  orgánů upravuje Jednací řád ČRS.

7) Volební období do všech orgánů Svazu je čtyřleté. Po uplynutí funkčního období, do
  doby volby nového orgánu vykonává nadále pravomoci stávající orgán. Volby nového
  orgánu se musí konat nejpozději do dvou měsíců, jinak mandát zaniká. Funkční
  období Republikové rady a Republikové dozorčí rady končí vyhlášením nové
  Republikové rady a Republikové dozorčí rady podle § 16 odst. 3 písm. f/ Stanov.

8) V průběhu volebního období může funkcionáře odvolat ten orgán, který jej zvolil.

9) Člen nesmí vykonávat více funkcí, jsou-li tyto funkce ve vzájemném kontrolním
  vztahu. Takové funkce nesmějí vykonávat ani členové či jiné osoby, které jsou podle
  obecně závazných právních předpisů považovány za osoby blízké.


                  §7
           Místní organizace a její orgány


1) Místní organizace jsou základními organizačními jednotkami Svazu.

2) Ke vzniku místní organizace svazu je třeba souhlasu výboru územního svazu.

3) Návrh na zřízení místní organizace předkládá výboru územního svazu přípravný výbor
 zájemců s potřebným odůvodněním. Podrobnosti stanoví Jednací řád.


4) Orgány místní organizace jsou:
 a) členská schůze,
 b) výbor,
 c) dozorčí komise.

5) Místní organizace Svazu se může rozdělit, sloučit nebo zaniknout, usnese-li se na tom
 členská schůze.

6) Místní organizace Svazu může zaniknout též na základě rozhodnutí výboru územního
 svazu, je-li tato organizace zcela nefunkční anebo vyvíjí činnost v rozporu se
 Stanovami. Rozhodnutí výboru územního svazu podléhá schválení příslušné územní
 konference.

7) Místní organizace mohou zřizovat a rušit místní skupiny a kluby. Jejich činnost
 upravuje Jednací řád.

8) Místní organizace vede seznam členů. Zápisy a výmazy se provádějí elektronickým
 způsobem nebo v listinné podobě. Vedenými údaji v seznamu členů jsou jméno,
 příjmení, titul, datum narození, kontaktní adresa, kontakt (e-mail, telefon). Seznam
 členů je přístupný pouze členům Svazu; jinak jen v zákonem stanovených případech.


                  §8
               Členská schůze


1) Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace. Svolává ji výbor podle
 potřeby, nejméně jednou ročně. Clenská schůze musí být také svolána na základě
 požadavku dozorčí komise místní organizace Svazu. Clenská schůze může být konána
 formou schůze zástupců zvolených v místních skupinách. Zástupci zvolení v místních
 skupinách nemohou rozhodovat o záležitostech, kde Stanovy CRS určují k platnosti
 příslušného usnesení kvorum vázané na všechny členy místní organizace. V případě §
 7 odst. 6 může členskou schůzi svolat výbor příslušného územního svazu.

2) Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech místní organizace, zejména:
  a) schvaluje zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období, roční
   účetní závěrku, plány činnosti, rozpočet na běžný rok a bere na vědomí zprávu
   dozorčí komise,

 b) volí nejméně pětičlenný výbor a nejméně tříčlennou dozorčí komisi místní
   organizace, může provést přímou volbu předsedy místní organizace,
 c) volí delegáty a náhradníka na konferenci územního svazu a navrhuje delegáta do
   republikového sněmu,
 d) rozhoduje o zřízení nebo zrušení místních skupin a klubů, o rozdělení, sloučení a
   zániku místní organizace a o majetku místní organizace v souladu s obecně
   závaznými předpisy; při zániku s likvidací,
 e) rozhoduje o samostatném nebo společném výkonu rybářského práva,
 f) schvaluje členský příspěvek podle § 3 odst. 4 písm. a, c) Stanov.

3) Usnesení členské schůze je závazné pro všechny orgány a členy místní organizace.


                  §9

             Výbor místní organizace

1) Výbor je výkonným orgánem místní organizace, který spravuje její záležitosti mezi
 členskými schůzemi. Zajišt'uje pinění usnesení členské schůze, hospodaří s majetkem
 místní organizace a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny
 členské schůzi. O své činnosti předkládá zprávy členské schůzi.

2) Výbor se skládá z předsedy místní organizace, místopředsedy (ů), jednatele,
 rybářského hospodáře a dalších členů výboru zvolených členskou schůzí. Není-li
 předseda zvolen přímo členskou schůzí, volí jej výbor ze svého středu. Výbor na návrh
 předsedy dále volí místopředsedu (y), jednatele, hospodáře a další funkcionáře.

3) Schůzi výboru svolává předseda nebo pověřený člen výboru.

4) Mimořádné a neodkladné záležitosti, patřící do působnosti výboru, může zařídit
 předseda, jednatel nebo jiný pověřený člen výboru. K platnosti jejich opatření je třeba
 dodatečného schválení výborem.

5) Zajišt'uje školení řádných členů místní organizace a rybářské kroužky.

6) Výbor místní organizace je kárným orgánem druhého stupně.


                  §10

               Dozorčí komise

1) Dozorčí komise je kontrolním orgánem místní organizace; zprávy o své činnosti
 předkládá členské schůzi. O výsledcích provedených kontrol informuje výbor místní
 organizace, v odůvodněných případech může navrhnout výboru místní organizace
 svolání mimořádné členské schůze.

2) Členové dozorčí komise volí ze svého středu předsedu.

3) Dozorčí komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření místní organizace a jejich  
  orgánů a komisí. Předseda dozorčí komise nebo jím pověřený člen má právo účastnit
  se všech schůzí výboru s hlasem poradním; komise může přizvat ke spolupráci
  odborníky.

4) Dozorčí komise je kárným orgánem prvního stupně.

                  §11

            Územní svazy a jejich orgány

1) Místní organizace ČRS se sdružují v územní svazy. Ke vzniku územního svazu je
  nutný souhlas Republikové rady. Podrobnosti stanoví Jednací řád.

2) Základním úkolem územních svazů je organizovat územní rybolov, koordinovat
  činnost místních organizací, poskytovat jim odbornou a metodickou pomoc a služby,
  chránit a prosazovat zájmy Svazu a jeho členů.

3) Orgány územních svazů jsou:
  a) územní konference,
  b) výbor územního svazu,
  c) územní dozorčí komise.

4) Územní svaz se rozdělí nebo zanikne rozhodnou-li o tom dvě třetiny místních
  organizací v něm sdružených.


                  §12

               Územní konference

1) Územní konference je nejvyšším orgánem územního svazu. Územní konferenci tvoří
  delegovaní zástupci všech místních organizací a členové výboru územního svazu.

2) Územní konference se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky.
  Svolává ji výbor územního svazu. Musí být také svolána, usnese-li se na tom výbor
  územního svazu dvoutřetinovou většinou svých členů, nebo požádají-li o to dvě třetiny
  místních organizací nebo územní dozorčí komise.

3) Územní konference zejména:
  a) stanoví hlavní zásady činnosti a cíle hospodaření,
  b) schvaluje zprávu o činnosti územního výboru a rozhoduje o majetku územního
    svazu a jeho použití,
  c) volí předsedu územního svazu, nejméně sedm dalších členů výboru územního
    svazu a nejméně pětičlennou územní dozorčí komisi,
  d) volí jednoho člena do Republikové rady svazu a jeho náhradníka, jednoho člena
    Republikové dozorčí rady a jeho náhradníka, dvacet jednoho zástupce a
    náhradníky do Republikového sněmu,
  e) bere na vědomí zprávu územní dozorčí komise a zprávu o výsledcích hospodaření
    za uplynulé období,

  f) stanoví pravidla výkonu rybářského práva na revírech, které jsou ve společném
    rybolovu a hospodaření a ceny povolenek platných na těchto revírech,
  g) rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě rozdělení nebo zániku územního
    svazu.

4) Usnesení územní konference je závazné pro všechny organizační jednotky i orgány
  územního svazu a všechny členy místních organizací sdružených v územním svazu.


                  §13

              Výbor územního svazu

1) Výbor územního svazu je výkonným orgánem územního svazu, který spravuje jeho
  záležitosti v období mezi územními konferencemi. Zajišťuje pinění usnesení územní
  konference, hospodaří s majetkem územního svazu a rozhoduje o všech záležitostech,
  které nejsou vyhrazeny územní konferenci. O své činnosti předkládá zprávy územní
  konferenci. Svolává jej předseda územního svazu.

2) Výbor územního svazu je v případě § 5 odst. 8 kárným orgánem druhého stupně.

3) Výbor územního svazu schvaluje roční hospodářský plán, rozpočet a roční účetní
  závěrku.

4) Úkolem výboru územního svazu je poskytovat odbornou a metodickou pomoc a
  služby místním organizacím, koordinovat jejich činnost a zabezpečovat společný
  rybolov a hospodaření na rybářských revírech.

5) Výbor územního svazu na své ustavující schůzi volí, na návrh předsedy, ze svého
  středu místopředsedu (y), rybářského hospodáře a další funkcionáře; nebyl-li některý
  z návrhů předsedy schválen nebo nebyl-li návrh vůbec podán, navrhují místopředsedu
  (y), rybářského hospodáře a další funkcionáře členové výboru územního svazu.
  Předseda územního svazu je současně předsedou výboru územního svazu. Výbor
  rozhoduje o obsazení funkce jednatele územního svazu z členů CRS, který je z titulu
  funkce členem výboru územního svazu. Jeho činnost je řízena a kontrolována
  předsedou výboru územního svazu.

6) Výbor územního svazu zřizuje pro pinění svých úkolů sekretariát v nezbytně nutném
  rozsahu.

7) Sekretariát je řízen jednatelem, který za činnost sekretariátu odpovídá předsedovi.
  Jednatel i ostatní zaměstnanci jsou vůči územnímu svazu v pracovním poměru, který
  vzniká uzavřením pracovní smlouvy.


                 §14

             Územní dozorčí komise

1) Územní dozorčí komise je kontrolním orgánem územního svazu. O výsledcích své
  činnosti informuje výbor územního svazu; zprávu o výsledcích své činnosti předkládá
  územní konferenci.

2) Členové územní dozorčí komise volí ze svého středu předsedu.

3) Územní dozorčí komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření územního svazu a
  jeho orgánů. Předseda územní dozorčí komise nebo jím pověřený člen má právo
  účastnit se všech schůzí výboru územního svazu a zasedání odborů a komisí s hlasem  
  poradním a seznamuje výbor s výsledky provedených kontrol.

4) Na žádost výboru územního svazu, výboru nebo dozorčí komise místní organizace,
  provádí další kontrolní činnost v rámci působnosti územního svazu; komise může
  přizvat ke spolupráci odborníky. Dozorčí komise provádí kontrolu v místních
  organizacích CRS i bez souhlasu těchto jednotek, jedná-li se o majetkové vztahy,
  jejichž účastníky jsou územní svaz a místní organizace.

5) Územní dozorčí komise je v případě § 5 odst. 6 kárným orgánem prvního stupně.


                 §15

            Republikové orgány Svazu

1) Republikové orgány Svazu jsou:
  a) Republikový sněm,
  b) Republiková rada,
  c) Republiková dozorčí rada.


                 §16

              Republikový sněm

1) Vrcholným orgánem svazu je Republikový sněm, který tvoří delegáti zvolení na
 konferencích územních svazů a členové Republikové rady.

2) Republikový sněm se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky. Svolává
 jej Republiková rada. Sněm musí být též svolán, požádají-li o to alespoň tři územní  
 svazy nebo třetina všech místních organizací, případně na návrh Republikové dozorčí  
 rady.

3) Do působnosti Republikového sněmu náleží zejména:
 a) schvalovat Stanovy, jejich změny a doplňky,
 b) schvalovat zprávu Republikové rady o její činnosti a hospodaření za uplynulé
   období,

  c) stanovit hlavní zásady činnosti a hospodaření Svazu,
  d) rozhodovat o majetku Svazu a o jeho použití (§ 19 odst. 6),
  e) schvalovat výši členských příspěvků podle §3 odst. 4 písm. b), d) Stanov a zásady
   pro jejich rozdělení na jednotlivé organizační jednotky Svazu,
  f) vyhlašovat Republikovou radu a Republikovou dozorčí radu; volit předsedu Svazu
   z členů CRS, který je současně předsedou Republikové rady,
  g) brát na vědomí zprávu Republikové dozorčí rady,
  h) rozhodovat o případném rozdělení nebo sloučení Svazu,
  i) rozhodovat o zániku Svazu a způsobu majetkového vypořádání; k platnosti
   usnesení o zániku Svazu je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech místních
   organizací.

4) Usnesení Republikového sněmu je závazné pro všechny organizační jednotky i orgány
  a všechny členy svazu.

                  §17

               Republiková rada

1) Republiková rada je výkonným orgánem Svazu, který koordinuje činnost územních
  svazů, poskytuje odbornou a metodickou pomoc a služby všem organizačním
  jednotkám Svazu.

2) Republiková rada se skládá z předsedy svazu, jednatele svazu, z předsedů územních
  svazů a členů zvolených na územních konferencích.

3) Spravuje záležitosti Svazu v období mezi konáním Republikových sněmů. Zajišťuje
  pinění usnesení Republikových sněmů, hospodaří s majetkem Svazu a rozhoduje o
  všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny Republikovému sněmu. O své činnosti
  předkládá zprávy Republikovému sněmu.

4) Republiková rada se schází zpravidla jedenkrát za měsíc. Svolává ji předseda Svazu.

5) Úkolem Republikové rady je zejména:
  a) organizovat celosvazový rybolov a hospodaření,
  b) poskytovat odbornou a metodickou pomoc a služby územním svazům a
    koordinovat jejich činnost,
  c) schvalovat a vydávat Jednací řád CRS, jeho změny a doplňky,
  d) schvalovat rozsah územní působnosti jednotlivých územních svazů,
  e) volit, na návrh předsedy, ze svého středu místopředsedu (y); nebyl-li návrh
    předsedy schválen nebo nebyl-li návrh vůbec podán, navrhují místopředsedu (y)
    členové rady,
  f) schvalovat obsazení dalších potřebných funkcí,
  g) rozhodovat o obsazení funkce jednatele Svazu, který je členem Republikové rady,
  h) schvalovat rozpočet pro příslušný kalendářní rok a roční účetní závěrku.

6) Republiková rada zřizuje pro pinění svých úkolů sekretariát v nezbytně nutném
  rozsahu.

7) Sekretariát je řízen jednatelem, který za činnost sekretariátu odpovídá předsedovi
 Svazu. Jednatel je řízen a kontrolován předsedou Republikové rady. Jednatel a ostatní
 zaměstnanci jsou vůči Svazu v pracovním poměru, který vzniká uzavřením pracovní
 smlouvy.

                  §18

            Republiková dozorčí rada

1) Republiková dozorčí rada je kontrolním orgánem Svazu a jeho orgánů. O výsledcích
 své činnosti informuje Republikovou radu; zprávu o výsledcích své činnosti předkládá
 Republikovému sněmu.

2) Republiková dozorčí rada se skládá z členů zvolených na územních konferencích. Na
 své ustavující schůzi volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
3) Republiková dozorčí rada kontroluje veškerou činnost a hospodaření republikových
 orgánů Svazu. Předseda Republikové dozorčí rady nebo jím pověřený člen má právo
 účastnit se všech schůzí Republikové rady, odborů a komisí s hlasem poradním.
 Republikovou radu seznamuje s výsledky provedených kontrol.

4) Na žádost orgánu kterékoli organizační jednotky Svazu provádí další kontrolní činnost
 v rámci působnosti Svazu. Republiková dozorčí rada může přizvat ke spolupráci
 odborníky. Provádí rovněž kontrolu v místních organizacích CRS a územních svazech
 CRS i bez souhlasu těchto jednotek, jde-li o majetkové vztahy, jejichž účastníky jsou
 Republiková rada a územní svaz nebo Republiková rada a místní organizace.


                ČÁST III.

                  §19

          Zásady hospodaření a majetek svazu

1) Svaz a všechny jeho organizační jednotky hospodaří podle schválených
 hospodářských plánů a rozpočtů.

2) Majetek Svazu je ve vlastnictví místních organizací, územních svazů nebo Svazu jako
 celku.

3) Majetek místních organizací, územních svazů a Svazu jako celku tvoří hmotný a
 nehmotný majetek, majetková práva, obchodní podíly, finanční majetek, investice,
 zásoby, pohledávky, přechodné účty aktivní, jiná majetková práva.

4) Zdrojem majetku místních organizací, územních svazů a Svazu jako celku jsou:
 a) stávající majetek a majetková práva,
 b) majetek získaný koupí, vlastním hospodařením nebo jiným způsobem,
 c) podíl z členských příspěvků,
 d) příjmy za prodané povolenky k rybolovu,
 e) výnosy z kapitálových vkladů a úroky,

  f) dary, dotace, případně jiné příspěvky státu, obcí a dalších právnických a fyzických
    osob,
  g) jiné zdroje.

5) Svaz a všechny jeho organizační jednotky mohou vytvářet v rámci tvorby vlastních
  zdrojů na základě rozhodnutí příslušného orgánu fondy a další zdroje, potřebné
  k pinění poslání Svazu.

6) S majetkem Svazu se při zániku Svazu naloží podle rozhodnutí Republikového sněmu.

7) Za dluhy pobočného spolku hlavní spolek neodpovídá a ani neručí.

                    ČÁST IV.

                      § 20

1) Svaz zastupuje:Statutární orgány
  - předseda,
  - jednatel.
  Územní svaz zastupuje:
  - předseda územního svazu,
  - jednatel územního svazu.
  Místní organizaci zastupuje:
  - předseda místní organizace,
  - jednatel místní organizace.

  Tyto osoby podepisují též písemnosti a opatřují je razítkem.

2) V případě, že předseda nebo jednatel nemohou dlouhodobě vykonávat svoji funkci,
  zastupuje je místopředseda.

3) Nemůže-li zvolený člen Republikové rady nebo zvolený člen Republikové dozorčí
  rady dlouhodobě vykonávat svoji funkci, zastupuje jej zvolený náhradník.

4) Jednotlivé orgány mohou zmocnit k zastupování na základě a v rozsahu udělené piné
  moci jiné členy Svazu, zaměstnance Svazu nebo jeho organizačních jednotek, popř.
  další osoby.

5) Statutární orgány jednají samostatně, je-li k platnosti právních jednání předepsaná
  písemná forma, je třeba podpisů dvou oprávněných zástupců.


                      §21

                 Náhrady funkcionářů

1) Funkcionáři Svazu mají právo na poskytnutí náhrady výdajů v souvislosti s výkonem
  funkce podle platných právních předpisů, vnitřních předpisů Svazu a jeho
  organizačních jednotek.

2) Za činnost v souvislosti s výkonem funkce ve Svazu může být funkcionářům
  poskytnuta finanční odměna.

                 § 22

             Odpovědnost za škodu

1) Nároky z odpovědnosti za škodu vůči členům uplatňuje za místní organizace výbor
  místní organizace. Vůči funkcionářům jednotlivých orgánů CRS tyto nároky uplatňuje
  příslušná dozorčí komise.

2) Tyto nároky mohou být uplatněny u soudu.

                 § 23

           Společná a závěrečná ustanovení

1) Stanovy Českého rybářského svazu, z. s. byly schváleny usnesením XV. sněmu CRS
  dne 22. 11. 2014.

2) Současně pozbývají platnosti Stanovy Českého rybářského svazu schválené usnesením
  XIV. sněmu CRS ze dne 8. 12. 2012

Nemáte právo na psaní komentářů