Logo_center

Logo 3

Jazyk stránek

Czech Arabic Armenian Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) Danish Dutch English Finnish French German Greek Hindi Hungarian Italian Norwegian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Turkish Vietnamese

Logo_center

Statut celosvazového rybolovu ČRS

{idkey=4146b0[url=http%3A%2F%2Frybari-steti.cz%2Flegislativa%2Fstatut-celosvazoveho-rybolovu-crs][title=Statut+celosvazov%C3%A9ho+rybolovu+%C4%8CRS][desc=]}{cmp_start idkey=3970[url=http%3A%2F%2Frybari-steti.cz%2Flegislativa%2Fstatut-celosvazoveho-rybolovu-crs][title=Statut+celosvazov%C3%A9ho+rybolovu+%C4%8CRS][desc=]}

Statut celosvazového rybolovu ČRS

Organizační, hospodářská a finanční

pravidla celosvazového rybolovu

Schváleno Republikovou Radou ČRS 6. 5. 2010

Změny projednány a schváleny Radou ČRS 13. 6. 2013

I. Úvodní ustanovení

1. Územní svazy ČRS (dále jen ,,ÚS ČRS“) a Republiková rada ČRS (dále jen ,,Rada ČRS“) se tímto statutem dohodly na celosvazovém rybolovu (dále jen ,,CS rybolov“), tzn. na společné platnosti vydávaných územních povolenek k lovu ryb formou jejich sdružení do jedné celosvazové povolenky.

2. Statut CS rybolovu ČRS vychází z příslušných ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění.

3. V souladu s ust. § 17 odst. 5 písm. a) Stanov ČRS je CS rybolov organizován Radou ČRS.

 

II.      Organizační zásady

1. Celosvazová povolenka (dále jen ,,CS povolenka“) opravňuje k lovu ryb na těch rybářských revírech, popřípadě rybnících s lovem ryb na udici, které jsou uvedeny v soupisu rybářských revírů pro držitele celosvazových povolenek (oddíl III povolenky k lovu) pro konkrétní kalendářní rok za podmínek v něm uvedených.

2. CS rybolovu se mohou účastnit organizační jednotky ČRS, které jsou uživateli rybářských revírů nebo rybníkáři hospodařící na rybnících s lovem ryb na udici, prostřednictvím příslušného ÚS ČRS. Nemohou-li se účastnit CS rybolovu prostřednictvím příslušného ÚS ČRS, mohu tak učinit prostřednictvím Rady ČRS.

3. ÚS ČRS a Rada ČRS mohou uzavřít dohodu o zařazení revírů do CS rybolovu i s uživateli revírů a rybníkáři s lovem ryb na udici, kteří nejsou organizačními jednotkami ČRS.

4. Postup při vkládání revírů do CS rybolovu je závazný.

ÚS ČRS vkládají do CS rybolovu všechny rybářské revíry a rybníky s lovem ryb na udici, na nichž platí územní povolenka pro všechny členy MO ČRS v působnosti příslušného ÚS ČRS. Vložení jen části revírů a rybníků s lovem ryb na udici, na nichž platí územní povolenka pro všechny členy MO ČRS v působnosti příslušného ÚS ČRS, není možné.

Do CS rybolovu lze zařadit samostatně mimopstruhové a samostatně pstruhové rybářské revíry jednoho ÚS ČRS.

Rada ČRS vkládá do CS rybolovu všechny rybářské revíry, jejichž je uživatelem, popřípadě rybníky s lovem ryb na udici, na kterých hospodaří.

5. ÚS ČRS a Rada ČRS jsou povinny předat v elektronické podobě hospodářskému oddělení Rady ČRS nejpozději do 15. 8. každého příslušného kalendářního roku soupis rybářských revírů, včetně bližších podmínek výkonu rybářského práva, které budou začleněny v rámci příslušného ÚS ČRS a Rady ČRS do soupisů revírů pro držitele celosvazových povolenek s platností od 1. 1. následujícího roku.

 

III.     Zásady výdeje celosvazových povolenek

1. CS povolenky jsou vydávány s platností na kalendářní rok odděleně na mimopstruhové rybářské revíry a pstruhové rybářské revíry, a to pro členy i nečleny ČRS a MRS.

2. Členové ČRS si mohou zakoupit CS povolenku jen u své mateřské MO ČRS, členové MRS u kterékoliv z organizačních jednotek ČRS.

3. Sekretariát Rady ČRS je oprávněn prodávat CS povolenky pouze členům MRS a nečlenům.

4. Celosvazové povolenky lze vydat pro příslušný kalendářní rok jen členům těch MO ČRS a ÚS ČRS, které se účastní celosvazového rybolovu ve smyslu odd. II. tohoto statutu. Povolenky na mimopstruhové a pstruhové revíry se posuzují samostatně.

5. Ten, kdo povolenku vydává, je povinen zajistit úplné a čitelné vyplnění povolenky k lovu ryb. Razítkem musí být označena současně nalepovací část povolenky i tiskopis povolenky k lovu ryb (tzv. úlovkový lístek), ovšem tak, aby nedošlo k zakrytí čísla a čárového kódu povolenky. Ten, kdo povolenku vydává je dále povinen vést evidenci vydaných povolenek s uvedením jména a příjmení držitele, data narození, místa trvalého pobytu držitele, příslušnosti k MO ČRS, data výdeje povolenky a čísla vydané povolenky.

6. Duplikát CS povolenky může být vydán za manipulační poplatek ve výši 10 % z ceny povolenky, pokud došlo k jejímu zničení či závažnému poškození bez viny držitele, nebo odcizení. K písemné žádosti o vydání duplikátu je třeba připojit poškozenou povolenku nebo potvrzení Policie ČR o odcizení. Duplikát vystaví ten, kdo vydal povolenku původní. Poplatek zůstává vydávající organizační jednotce ČRS. Doklady potřebné k vydání duplikátu se předkládají při konečném vyúčtování povolenek Radě ČRS.

Při ztrátě, poškození či zničení povolenky vlastním zaviněním může být vydána pouze povolenka nová za plnou cenu.

 

IV.     Ochrana rybářských revírů

1. Ochranu revírů a rybníků s lovem ryb na udici v CS rybolovu zajišťují členové rybářské stráže v rámci jim vymezených působností.

Rada ČRS navrhuje příslušné obci s rozšířenou působností členy rybářské stráže s působností na všech revírech v CS rybolovu.

 

V.      Ceny celosvazových povolenek

1. Ceny CS povolenek pro nadcházející rok schvaluje nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku Rada ČRS.

2. Pro výpočet ceny CS povolenek je stanoven koeficient 1,8 průměrné ceny územních povolenek v předchozím roce. Takto vypočtené ceny povolenek se zaokrouhlují na celé padesátikoruny nebo stokoruny nahoru, a to dle rozhodnutí Rady ČRS.  

3. Pro výpočet ceny celosvazových povolenek pro rok 2014 se užije koeficient 1,7.

 

VI.     Finanční hospodaření

1. Správcem ekonomických a hospodářských ukazatelů CS rybolovu je Rada ČRS.

2. Finanční prostředky získané prodejem CS povolenek budou odesílány prostřednictvím ÚS ČRS na účet Rady ČRS takto:

2.1. ÚS poukazují na účet Rady ČRS do 30. 6. běžného roku 70 % rozdílu mezi dosaženými tržbami za prodej povolenek a předpokládaným podílem na redistribuci rybolovu, který vychází z výsledků redistribuce předchozího kalendářního roku.

2.2. ÚS do 15. 12. běžného roku kompletně vyúčtují prodej CS povolenek v daném roce a vrátí nepoužité povolenky k fyzické revizi a likvidaci Radě ČRS.

2.3. Rada ČRS zpracuje do 31. 1. následujícího roku ekonomické vyhodnocení CS rybolovu uplynulého roku a propočet redistribuce finančních prostředků.

2.4. Rada ČRS provede do 28. 2. každého kalendářního roku vzájemné finanční vyrovnání výsledků CS rybolovu mezi Radou ČRS a ÚS ČRS.

3. ÚS ČRS obdrží z celkových tržeb za jimi prodané CS povolenky, ještě před výpočtem redistribuce, 50 Kč za každou vydanou povolenku. Tento výdaj je účtován do nákladů CS rybolovu jako manipulační poplatek na krytí režijních nákladů spojených s prodejem CS povolenek v ÚS ČRS.

 

VII.    Pravidla redistribuce celosvazového rybolovu

1. Radou ČRS je každoročně vypracován návrh rozpočtu CS rybolovu pro nadcházející rok.

2. Do nákladů CS rybolovu jsou zahrnuty zejména:

-           náklady na tiskopisy (CS povolenky, Rybářský řád a CS soupisy revírů),

-           nutné režijní náklady související se zajištěním CS rybolovu,

-           náklady na zpracování statistiky CS úlovků,

-           podíl nákladů sekretariátu Rady ČRS stanovený rozhodnutím Rady ČRS,

-           náklady spojené s činností hospodářského oddělení Rady ČRS,

-           podíl nákladů na zajištění hospodaření na revírech Rady ČRS začleněných do systému CS rybolovu (zarybňování, ostraha, sledování čistoty vody atd.) vyjádřený propočtem redistribuce,

-           popřípadě další náklady podle rozhodnutí Rady ČRS.

3. Podkladem pro výpočet redistribuce finančních prostředků je statistika úlovků na CS revírech zpracovaná centrálně nezávislým zpracovatelem z odevzdaných záznamů o úlovcích na CS povolenky.

4. Výpočet koeficientu pro přerozdělení finančních prostředků jednotlivým ÚS ČRS a Radě ČRS z CS rybolovu je prováděn dle klíče, který vychází z celkové hmotnosti ulovených ryb na CS povolenky v předchozím kalendářním roce vydělenou částkou určenou pro redistribuci, a to zvlášť pro mimopstruhové a zvlášť pro pstruhové rybářské revíry. U pstruhových revírů se použije pro přerozdělení finančních prostředků za ryby mimo ryby lososovité a lipana (dále jen ,,ostatní druhy ryb“) koeficient z mimopstruhové redistribuce a pro lososovité ryby a lipana se koeficient následně dopočítá ze zůstatků finančních prostředků.

Odpočet celkových nákladů na CS rybolov z celkových výnosů se provede ještě před samotnou redistribucí.

5. Na základě koeficientů a hmotnosti ulovených ryb na mimopstruhových a pstruhových rybářských revírech na CS a celorepublikové povolenky k lovu v rámci jednotlivých ÚS ČRS a Rady ČRS, se dopočítá částka určená pro přerozdělení jednotlivým ÚS ČRS a Radě ČRS.

6. ÚS zajistí vrácení vydaných CS povolenek k lovu ryb Radě ČRS a kontrolu úplného vyplnění všech důležitých údajů, zejména čísel a názvů revírů, počtu a hmotnosti ulovených druhů ryb, počtu docházek a kontrolních součtů u jednotlivých revírů.

7. Termín odevzdání vydaných CS povolenek Radě ČRS je stanoven do 10. 2. příslušného roku.

8. Termín odevzdání statistiky úlovků za ÚS ČRS pro zpracování celkové statistky úlovků na revírech ČRS je do 10. 3. příslušného roku.

9. Celkové výsledky zpracování statistiky úlovků na revírech ČRS se statistkou úlovků na CS povolenky a statistikou úlovků na jednotlivých revírech dle ÚS ČRS budou předány Radou ČRS jednotlivým ÚS ČRS do 10. 4. příslušného roku.

 

VIII.   Vystoupení z celosvazového rybolovu

1. ÚS ČRS má právo vystoupit z CS rybolovu písemným podáním doručeným Radě ČRS nejpozději do 30. 6. s platností od 1. 1. roku následujícího.

 

IX.     Závěrečná ustanovení

1. Organizace CS rybolovu založená na dosavadním statutu zůstává ke dni účinnosti tohoto statutu zachována.

2. Ustanovení statutu rybolovu držitelů celorepublikové povolenky na revírech ČRS a MRS nejsou tímto statutem dotčena.

3. Tento statut nabývá účinnosti 1. 7. 2010 a ruší předchozí statut CS rybolovu.

{cmp_end}{cmp_comments idkey='3970c'[url=http%3A%2F%2Frybari-steti.cz%2Flegislativa%2Fstatut-celosvazoveho-rybolovu-crs]}{idkey=4146b1[url=http%3A%2F%2Frybari-steti.cz%2Flegislativa%2Fstatut-celosvazoveho-rybolovu-crs][title=Statut+celosvazov%C3%A9ho+rybolovu+%C4%8CRS][desc=]}{idkey='4146c'[url=http%3A%2F%2Frybari-steti.cz%2Flegislativa%2Fstatut-celosvazoveho-rybolovu-crs]}

Nemáte právo na psaní komentářů